حریم خصوصی

ما به حفاظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی شما اهمیت می دهیم ، به همین دلیل نحوه استفاده از اطلاعات شخصی شما به ویژه اینکه چرا داده های شخصی شما را پردازش می کنیم و آن ها را به چه کسانی منتقل می کنیم و شما از چه ادعا و حقوقی در خصوص حفاظت از داده ها برخورد دار هستید را به اطلاعتان می رسانیم.

وقتی از داده ها صحبت می کنیم منظورمان اطلاعات شخصی شماست که این موارد شامل همه اطلاعاتی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم شما را به عنوان یک فرد مشخص می کند.